Posts

Faktori rizika za nastanak bilo koje bolesti su mnogobrojni, i veliki broj ovih faktora je zajednički za različita oboljenja. Poznato je da sama izloženost faktorima rizika ne znači da će sasvim sigurno doći do pojave bolesti, ali svakako znači da postoji povećan rizik koji bi trebalo ukloniti.

Neke faktore rizika možemo da kontrolišemo, kao što su pušenje, ishrana i dr. dok na neke druge ne možemo da utičemo (godine, pol).

Istraživanja različitih faktora rizika pokazala su da neki od njih mogu da budu povezani sa povećanjem rizika za nastanak non-Hodgkin lifoma.

 • Godine starosti su jedan od značajnih faktora, imajući u vidu da se najveći broj slučaja limfoma otkrije kod osoba starijih od 60 godina. Međutim, postoje i neke vrste limfoma koje se češće javljaju kod mladih.
 • Pol je još jedan faktor rizika koji se ispituje. Kada je u pitanju pol, nešto je manja ukupna učestalost limfoma kod žena, ali postoje i određene vrste limfoma koje su učestalije kod žena.
 • Rasa, etnička pripadnost i geografsko poreklo. Analiza ovih faktora ukazuje na nešto veću učestalost javljanja limfoma kod pripadnika bele rase. Takođe, češća je učestalost u razvijenijim zemljama. Neke vrste limfoma su povezane sa delovanjem virusa, pa će njihova učestalost javljanja zavisiti od geografske rasprostranjenosti.
 • Prisustvo non-Hodgkin limfoma kod bliskih srodnika povećava rizik za pojavu bolesti
 • Izloženost delovanju različitih štetnih materija pokazuje da delovanje nekih hemijskih materija (kao što su benzen, neki insekticidi i pesticidi) može da poveća rizik za pojavu limfoma. Takođe, i neke vrste hemoterapeutskih lekova koji se koriste u svrhu lečenja drugih vrsta tumora mogu da budu povezani sa povećanjem rizika za razvoj limfoma. Pojedini lekovi koji se koriste u lečenju reumastkog artritisa (metotreksat) ili inhibitori TNF-a takođe se ispituju u cilju otkrivanja povezanosti sa pojavom limfoma.
 • Izloženost zračenju kao faktor rizika može da bude povezan sa pojavom malignih bolesti. Praćenjem preživelih nakon aktiviranja atomske bombe i nesreće sa nuklearnim reaktorom zapažena je povećana učestalost javljanja nekih vrsta tumora, uključujući non-Hodgkin limfom, leukemiju i karcinom štitaste žlezde. Pacijenti koji su kao deo tretmana neke druge vrste tumora bili izloženi zračenju mogu da imaju nešto veći rizik za pojavu limfoma kasnije u životu.
 • Oslabljen imunološki sistem je jedan od značajnih faktora za pojavu različitih bolesti. Poznato je da svakodnevno nastaje određeni broj izmenjenih ćelija koje naš imunitet efikasno uklanja. U situaciji kada je imunološki odgovor kompromitovan iz bilo kog razloga, to može da utiče I na povećanje rizika za nastanak malignih bolesti.
 • Postojanje nekih autoimunih bolesti, kao što su reumatski artritis, sistemski lupus, Sjegrenov sindrom, celijakija i dr. može da bude faktor rizika.
 • Infekcije
  Neki infektivni agensi mogu da povećaju rizik za razvoj limfoma, kao što su Epštajn-Barov virus, herpes virusi (HHV-8), HIV, Helicobacter pylori, hepatitis C virus i dr.
 • Telesna težina i gojaznost su poznati faktori rizika za razvoj mnogih bolesti, uključujući i maligne.

Svakako, kao što je pomenuto, samo postojanje i izloženost faktorima rizika ne znači sigurnu pojavu maligne bolesti. Da li će doći do pojave limfoma zavisi od udruženog delovanja različitih faktora. Poznavanje poznatih faktora može da bude od značaja u cilju smanjenja izloženosti i time smanjenja rizika od razvoja bolesti.

Organizam čoveka je skoro konstantno izložen mikroorganizmima koji, ukoliko se stvore odgovarajući uslovi, mogu da dovedu do razvoja infekcije.

U normalnim uslovima, imunološki sistem je odgovoran za sprečavanje oštećenja ćelija i tkiva toksičnim ili infektivnim agensima. Imunološki sistem je veoma kompleksna celina za čije normalno funkcionisanje je neophodna savršena koordinacija velikog broja ćelija, tkiva i organa.

Šta nas sve štiti od infekcije?

Pre svega, ukoliko govorimo o mikroorganizmima iz spoljašnje sredine, prva barijera na koju nailaze je naša koža ili sluzokoža, ukoliko se radi o mikroorganizmima koji se unose hranom. Ukoliko je koža, odnosno sluzokoža očuvana, bez oštećenja, najveći broj mikroorganizama se ovde zaustavlja. Ukoliko je koža odnosno sluzokoža oštećena, ili se radi o veoma agresivnom mikroorganizmu, može doći do prodiranja mikroorganizama u dublje slojeve i razvoja infekcije.

Drugu liniju odbrane čine ćelije koje neprekidno cirkulišu u krvi i čine deo urođenog, nespecifičnog imuniteta. Ukoliko ove ćelije nisu dovoljne da zaustave razmnožavanje mikroorganizama, aktiviraju se ćelije specifičnog imuniteta (stečeni imunitet) koje su visoko specifične za neutralisanje odgovarajućih mikroorganizama.

Šta kada ovi odbrambeni mehanizmi zakažu?

U određenim situacijama, jedan ili više činilaca imunološkog sistema može biti oštećen. To se može ispoljiti lakšim i češćim oboljevanjem od različitih vrsta bolesti. Za osobu kod koje postoji oštećenje imunološkog odgovora kažemo da je imunokompromitovana. Neki od poremećaja imunološkog odgovora se mogu tretirati i nakon određenog perioda tretmana očekivati ponovno uspostavljanje normalnog imunološkog odgovora. Međutim, postoje i određena stanja u kojima nije moguće ponovo uspostaviti odgovarajući imunološki odgovor. To se uglavnom dešava kod nekih urođenih poremećaja, ili nakon izlaganja organizma određenim agensima koji su dovoljno snažni da izazovu trajna oštećenja imuniteta.

Prolazni poremećaj imunološkog odgovora moguć je kod osoba koje se podvrgnu restriktivnim dijetama ili npr. kod osoba koje su dugo izložene fizičkom ili mentalnom naporu. Ukoliko u ovom periodu organizam dođe u kotakt sa infektivnim mikroorganizmima, bilo da su oni slabo infektivni, mogućnost razvoja infekcije je znatno veća u odnosu na osobe sa potpuno funkcionalnim imunološkim odgovorom. Uglavnom, nakon prestanka delovanja faktora koji uzrokuje slabljenje imunološkog odgovora, dolazi do njegovog oporavka.

Kao jedan od prirodnih preparata koji može doprineti zaštiti imunokompromitovanog organizma preporučujemo PRIMED 13 FORTE.

PRIMED 13 Forte je prirodan preparat, na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom semena kajsije.

PORUČITE PRIMED 13 FORTE ONLINE: PRIMED 13 FORTE

PRIMED 13 Forte se preporučuje:

 • za jačanje imunološkog odgovora organizma
 • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
 • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.

Leukemija


Leukemija predstavlja oblik maligne bolesti krvi, kod koje dolazi do prekomenog stvaranja nefunkcionalnih belih krvnih zrnaca (leukocita).

Simptomi leukemije su različiti, i uglavnom uključuju:

 • Česte infekcije različitim mikroorganizmima. Iako se leukociti stvaraju, oni su promenjene strukture, i kao takvi nisu sposobni za obavljanje svoje osnovne funkcije, a to je zaštita organizma od mikroorganizama. Čak i obične, inače blage infekcije, sada su znatno ozbiljnije i po intenzitetu i po trajanju.
 • Anemija. Usled prekomernog stvaranja leukocita dolazi do potiskivanja drugih loza krvi, pa smanjeno stvaranje eritrocita ima za posledicu manje ili više izražene simptome anemije, u zavisnosti od stadijuma bolesti.
 • Sklonost ka krvarenju. Pored eritrocita, smanjeno je stvaranje i krvnih pločica (trombocita), pa u zavisnosti od njihovog broja može doći do pojave modrica po telu, produženog vremena krvarenja u slučaju povreda, a kod izrazito smanjenog broja trombocita moguća je i pojava spontanih krvarenja (spontano krvarenje iz nosa).
 • Maligne ćelije se mogu deponovati u različitim organima, pa dolazi do uvećanja slezine, pojave sekundarnih depozita u moždanom tkivu, kičmenoj moždini i dr.

Izbor tretmana zavisi od vrste i stadijuma bolesti, kao i od ličnih karakteristika, kao što su godine starosti i opšte zdravstveno stanje.

Pored metoda zvanične medicine, na raspolaganju je i veliki broj prirodnih preparata koji se koriste kao dopuna tretmanu.

U toku tretmana tumora, kao pomoćno sredstvo za poboljšanje imuniteta i jačanje organizma preporučujemo PRIMED 13 FORTE.

PRIMED 13 Forte je prirodan preparat, na bazi meda, medicinskih gljiva Kordiceps, Reishi i Shitake, obogaćen jezgrom semena kajsije.

PORUČITE PRIMED 13 FORTE ONLINE: PRIMED 13 FORTE

PRIMED 13 Forte se preporučuje:

 • za jačanje imunološkog odgovora organizma
 • kao pomoćno sredstvo u prevenciji i tretmanu teških bolesti
 • kod virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija.