reishi ganoderma lucidum lingzhiReishi (Ganoderma lucidum) je popularna medicinska gljiva koju koriste zdravi za jačanje organizma, i oboleli od karcinoma uporedo sa konvencionalnom terapijom. Ovde izdvajamo neke podatke o dejstvu Reishi gljive, dobijene u naučnim studijama.

Karcinom je širom sveta jedan od vodećih uzroka smrti, i uprkos stalnom napretku medicine i ranom otkrivanju bolesti i hemoterapiji, tretman karcinoma i dalje je jedan od najvećih kliničkih izazova. Stotine različitih vrsta biljaka su predmet istraživanja velikog broja naučnika, sa ciljem pronalaska aktivnih sastojaka koji bi mogli da pomognu u borbi sa malignim bolestima. Izolovano je mnogo biološki aktivnih molekula koji ispoljavaju antikancerogenu aktivnost.

Veliki broj hemijskih sastojaka može biti izolovan iz G. Lucidum, i to iz tela gljive, iz micelijuma ili spora. Mnogi polisaharidi i triterpenteni, dve najzastupljenije komponente, ispoljavaju hemoprotektivno i antitumorno dejstvo, što je pokazano brojnim studijama in vitro i u studijama na životinjama i ljudima. Međutim, potrebno je još puno istraživanja da bi se utvrdili svi potencijali ove gljive u prevenciji i terapiji malignih bolesti.

Antikancerogena dejstva in vitro

G. lucidum sprečava razmnožavanje i izaziva apoptozu tumorskih ćelija, uključujući neke vrste leukemija, karcinoma pluća, nekih vrsta sarkoma, tumora jetre, karcinoma dojke, grlića materice i jajnika, kao i nekih uroepitelijalnih tumora.

Tumorska masa zahteva kontinuirano snabdevanje hranljivim materijama preko novih krvnih sudova stvorenih putem angiogeneze. Materije koje smanjuju neoangiogenezu posredno utiču i na smanjenje brzine razvoja tumora. Istraživanje na ćelijskoj liniji karcinoma prostate pokazalo je inhibiciju ekspresije signala koji promovišu stvaranje novih krvnih sudova u tkivu tumora. Ćelijska adhezija, invazija i formiranje ćelijskih kolonija karcinoma dojke je značajno smanjeno pri izlaganju ekstraktima G. lucidum. Spore i telo G. lucidum pokazale su inhibitorno dejstvo i kod invazivnog karcinoma prostate.

Studije na životinjama

Ispitivanje dejstva G. lucidum na maligne ćelije kod miševa pokazalo je obećavajuće rezultate. Naime, kod transplantiranih tumorskih ćelija sarkoma i karcinoma jetre zapaženo je inhibitorno dejstvo G. Lucidum na razvoj tumora i njegovo širenje. U drugoj studiji na miševima, zapaženo je pozitivno dejstvo G. lucidum na produženje života kod metastazirajućeg karcinoma pluća.
U toku primene ekstrakata G. lucidum  u trajanju od 3 meseca, nisu zapažene toksične i druge neželjene reakcije.

Studije na ljudima

Kod ljudi, pitanje je da li Reishi deluje direktno antikancerogeno, ili posredno, preko dejstva na imunološki sistem. Reishi je veoma zastupljen, samostalno ili u kombinaciji sa drugim prirodnim sastojcima u različitim formulama koje služe kao pomoćno sredstvo u tretmanu malignih bolesti. Nažalost, postoji samo mali broj studija na ljudima gde je Reishi korišćen samostalno u tretmanu pacijenata sa karcinomom. Podaci dobijeni u ovim studijama govore u prilog dejstva Reishi na imunološki sistem, preko stimulacije ćelijskog imunološkog odgovora, povećanja nivoa NK ćelija (natural killer cell) i ukupnog broja T ćelija. Naravno, potrebno je mnogo više različitih studija da bi se utvrdila sva pozitivna dejstva Reishi gljive u zaštiti organizma od nastanka malignih bolesti, i procenio značaj u tretmanu karcinoma.